Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowiecku

 
 
Dokumety

 Hymn KGW

Nam zegar godzin nie liczy

Wstajemy gdy budzi się świat

Praca nasza wypełnia dzień

Skończymy gdy już słońce śpi

Ref. Zielona piosenka jak pola i las

Zielona piosenka jak pola i las

Faluje na wietrze gorzki biały kwiat

Uśmiecha się do buźki czerwony mak

Więc zróbmy wielkie koło

Sprawdzonych kobiecych rak

Niech całą ziemię otoczy gospodarczy krąg

To prawda jest znana od lat

Ref. Zielona piosenka jak pola i las

Zielona piosenka jak pola i las

Faluje na wietrze gorzki biały kwiat

Uśmiecha się do buźki czerwony mak

Gdy po pracy spotykamy się

Nad polem echo niesie pieśń

Tradycja matek i ojców

Będzie żyła jak las

Bo w Koło Wiejskich Gospodyń

Ludowa mądrość łączy nas

 

STATUT KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH w Kotowiecku


§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Koło powstało na terenie Kotowiecka.

 2. Jest ono jednostką niezależną politycznie i wyznaniowo.

 3. Pełna nazwa brzmi : Koło Gospodyń Wiejskich w Kotowiecku .

 4. Organizacja działa na obszarze Polski oraz za granicą zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym ,na podstawie podstawy prawnej Ustawa z dn.08.10.1982r. O społeczno- zawodowych organizacjach rolników (Dz.U.z dn.11.10.1982).

 5. Siedzibą Koła Gospodyń Wiejskich w Kotowiecku jest salka w Ośrodku Zdrowia.

 6. Koło utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dochodów z działalności własnej. Gmina może- w miarę możliwości i woli- partycypować w utrzymaniu działalności KGW.

 7. KGW może starać się o dofinansowanie unijne w ramach odpowiednich programów skierowanych na aktywizację i działalność obszarów wiejskich.

 8. Działalność KGW prowadzona jest we współpracy z organizacjami młodzieżowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, spółdzielczością wiejską, organizacjami samorządu terytorialnego i administracji rządowej oraz instytucjami obsługującymi wieś i rolnictwo.§ 2

Cele KGW

 1. Obrona praw , reprezentowanie interesów , działanie na rzecz poprawy i sytuacji
  społeczno - zawodowej kobiet z wsi Kotowiecko i ich rodzin.

 2. Inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet.

 3. Prowadzenie wśród kobiet działalności społeczno- wychowawczej , oświatowo- kulturalnej w zakresie poprawy warunków bytowych rodzin z terenu wsi.

 4. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy społeczno-zawodowej sytuacji kobiet wiejskich i ich rodzin oraz wyrównywanie szans.

 5. Podnoszenie statusu społecznego kobiet wiejskich, ich wiedzy prawnej, ekonomicznej i zawodowej oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu przez nie ich funkcji.

 6. Prowadzenie w środowisku kobiet wiejskich działalności upowszechniającej postęp w wiejskich gospodarstwach domowych i rolnictwie oraz organizowanie kobiet do działalności na rzecz poprawy warunków społeczno-bytowych, rozwoju różnych form pomocy społecznej.

 7. Rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet, zwiększenie udziału kobiet w modernizacji i restrukturyzacji wsi i jego okolic .
§ 3

Realizacja celów statutowych


KGW realizuje swoje cele statutowe poprzez :

 1. Organizowanie warsztatów , spotkań , których celem jest wymiana doświadczeń oraz propagowanie podnoszenia pozycji kobiet.

 2. Nawiązywanie kontaktów i organizacja spotkań z innymi organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kobiet .

 3. Informowanie organów zwierzchnich o planowanych kierunkach działań , współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków.

 4. Uczestnictwo w spotkaniach z innymi KGW oraz władzami samorządowymi

 5. Organizowanie i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i dobroczynnych na terenie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.§ 4

Członkowie KGW


 1. Członkiem koła może zostać każdy mieszkaniec terenu osiedla , bez względu na wiek

 2. Statut przewiduje udział w działalności KGW kobiet związanych charakterem swej pracy ze środowiskiem wiejskim§ 5

Prawa i Obowiązki Członków


 1. Uczestniczyć w zebraniach Koła Gospodyń I Kółka Rolniczego z głosem decydującym.

 2. Członkowie mają prawo wybierać i być wybierani do wszystkich organów Koła.

 3. Uczestniczyć we wszystkich formach działalności związanych z jego celami.

 4. Wysuwać wnioski i postulaty.

 5. Członkowie powinni : brać czynny udział w pracach koła , współdziałać w realizacji celów statutowych , przestrzegać postanowień statutu , propagować cele koła , pozyskiwać nowych członków oraz osoby wspierające działalność koła.

 6. Członkostwo ustaje wskutek śmierci członka, dobrowolnego wystąpienia , działania na szkodę koła.§ 6

Władze KGW


 1. Władzami koła są :
  - Walne Zebranie Członków
  - Zarząd

 2. Kadencja wybranych władz trwa 5 lat.


§ 7

Zarząd


 1. Zarząd składa się z przewodniczącego , skarbnika i sekretarza.

 2. Do składania oświadczeń , zaciągania zobowiązań w imieniu KGW wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu.

 3. Zarząd kieruje całokształtem działalności Koła , a za swą pracę i działania odpowiada przed pozostałymi członkami.

 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.§ 8

Majątek i Fundusze


 1. Majątek KGW służy wyłącznie do celów statutowych.

 2. Majątek KGW tworzą :

 • fundusze pochodzące ze składek

 • środki uzyskane z działalności gospodarczej i innej

 • ruchomości będące jego własnością

 • pozyskane środki pieniężne


§ 9

Koło Gospodyń Wiejskich posiada pieczątkę zawierająca napis: Koło Gospodyń wiejskich w Kotowiecku.


§ 10

Inne sprawy organizacyjne nieustalone w regulaminie reguluje statut Kółek Rolniczych.
Niniejszy regulamin został uchwalony na zebraniu Koła Gospodyń Wiejskich w Kotowiecku w dniu…………………………